Η Πολιτική Οδικής Ασφάλειας της Βασίλειος Τριγκιλίδας TRIGILIDAS TRAVEL & HOLIDAYS εκφράζεται μέσα από το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας της εταιρείας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO 39001:2012.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην οδική ασφάλεια ως εταιρεία που πραγματοποιεί Οδική μεταφορά ατόμων με τουριστικά λεωφορεία, η εταιρεία υιοθετεί το όραμα για τη μείωση και εξάλειψη των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ως τον θεμελιώδη αντικειμενικό σκοπό του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας της.

Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνεργατών της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.

Η εταιρεία, προκειμένου να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του συστήματος οδικής ασφάλειας έχει καθιερώσει την θέσπιση και ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων της για την οδική ασφάλεια και των πλάνων επίτευξης αυτών, τα οποία υποστηρίζονται από:

 • Την ανασκόπηση της επίτευξης και της καταλληλότητάς τους.
 • Την ανάλυση των κινδύνων, των ευκαιριών και των παραγόντων επίδοσης οδικής ασφάλειας
 • Τη στελέχωση της εταιρείας με κατάλληλο, ικανό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Την επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών
 • Τη συνέπεια και την αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων των πελατών
 • Τον εξοπλισμό της επιχείρησης με σύγχρονα, άνετα και ασφαλή μεταφορικά μέσα
 • Τον εξοπλισμό της επιχείρησης με εξειδικευμένες λογισμικές εφαρμογές και συστήματα παρακολούθησης που ενισχύουν την οδική ασφάλεια
 • Την καταγραφή, διερεύνηση των αιτιών και κατάλληλη διαχείριση όλων των οδικών συμβάντων
 • Την καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή/ ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων οδικής ασφάλειας
 • Την ανασκόπηση του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας από τη Διοίκηση

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να μεριμνά κατάλληλα ώστε η Πολιτική Οδικής Ασφάλειας:

 • Να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό της μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας, κατάλληλη ενημέρωση, και εκπαίδευση.
 • Να είναι γνωστή στου πελάτες, τους προμηθευτές- συνεργάτες της εταιρείας και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ρητά να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Για την TRIGILIDASTRAVEL

Βασίλειος Τριγκιλίδας